Daniel Mihai Masariu

Adresa: Harman, str. Dorobanti nr. 121, Brasov, tel. 0762177077, e-mail:masariudan@hotmail.com

Detin: Iepuri:Burgunder